Apurahansaajalle

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämät apurahat julkistetaan liiton vuosikokouksen jälkeen huhtikuussa. Vahvistukset myönnetyistä apurahoista ja toimintaohjeet lähetetään apurahansaajille sähköpostitse. Kielteisistä päätöksistä ei ilmoiteta eikä päätöksiä perustella.

Lisätietoja

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämiin apurahoihin liittyvissä kysymyksissä antaa neuvoja liiton sihteeri: sihteeri@konkordia-liitto.com.

Voit tiedustella apurahoista osoitteesta sihteeri@konkordia-liitto.com

Apurahan maksaminen

Ilmoittaessamme myönteisestä apurahapäätöksestä pyydämme sinua myös täydentämään henkilö- ja maksuyhteystiedot käytössämme olevaan apurahajärjestelmään. Tiedot tulee olla päivitettyinä 15.5. mennessä. Mikäli tietoa ei ole päivitetty määräpäivään mennessä, apuraha annetaan varasijalla olevalle hakijalle. Maksamme myönnetyn apurahan pankkitilille, jonka olet ilmoittanut hakujärjestelmässä myönteisen päätöksen jälkeen. Matka- apurahojen osalta tarvitsemme myös kongressijärjestäjän vahvistuksen tehtävästä ennen apurahan maksua. Hakija tallentaa vahvistusliitteen sähköiseen hakujärjestelmäämme.

Apurahan käyttöehdot

Ammattiopiskelijoiden apurahat

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämä apuraha on käytettävä hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti ja sen kalenterivuoden aikana, jona se on myönnetty. Mikäli sinulla olisi tarve poiketa suunnitelmasta, voit tiedustella asiaa sihteeriltä osoitteessa sihteeri@konkordia-liitto.com

Apurahansaajan tulee toimittaa Suomalaiselle Konkordia-liitolle selvitys apurahan käytöstä apurahan myöntövuoden loppuun mennessä.

Työskentelyapurahat väitöskirjantekijöille

Täysimääräisen eli 10 000 euron suuruisen apurahan myöntämisen ehtona on, että hakijalla on vähintään viiden kuukauden mittainen päätoimiseen väitöskirjatyöhön käytettävä kausi, jonka aikana hänellä ei ole työlle muuta rahoitusta. Apurahaa voi hakea myös viittä kuukautta lyhyemmäksi ajaksi.

Ansiotyöstä maksettava palkka, samanaikainen toinen työskentelyapuraha ja työskentelyapurahaa vastaava aikuiskoulutustuki ovat esteitä Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämän tiedeapurahan käytölle.

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämä apuraha on käytettävä hakemuksessa esitetyn suunnitelman mukaisesti ja sen kalenterivuoden aikana, jona se on myönnetty. Vain perusteltujen esteiden sattuessa (äitiysvapaa, sairastuminen) Suomalaisen Konkordia-liiton hallitus voi myöntää luvan apurahan käytön lykkäämiselle. Tiedustelut voit lähettää osoitteeseen sihteeri@konkordia-liitto.com.

Apurahansaajan tulee toimittaa Suomalaiselle Konkordia-liitolle selvitys apurahan käytöstä apurahan myöntövuoden loppuun mennessä. Jos apurahan käytölle on myönnetty lykkäys, selvitys annetaan, kun apuraha on käytetty apurahajärjestelmässä.

Matka-apurahat väitöskirjantekijöille

Apurahan käyttämisen ehtona on, että sinulla on kongressissa esitelmä tai muu sovittu tehtävä. Apurahaa voi käyttää vain matka- ja majoituskuluihin, ei päivärahoihin tai osallistumismaksuihin.

Apurahan myöntämisen ehtona on, ettei samoihin kustannuksiin ole myönnetty apurahaa muualta.

Vain vakavien esteiden sattuessa (kongressin peruuntuminen, äitiysvapaa, sairastuminen) Suomalaisen Konkordia-liiton hallitus voi myöntää luvan matka-apurahan siirtämiselle toiseen kongressiin. Tiedustelut voit lähettää osoitteeseen sihteeri@konkordia-liitto.com.

Matka-apurahansaajan tulee toimittaa Suomalaiselle Konkordia-liitolle selvitys apurahan käytöstä apurahan myöntövuoden loppuun mennessä apurahajärjestelmässä.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahansaajan on lähetettävä Suomalaisen Konkordia-liiton hallitukselle selvitys apurahan käytöstä myöntövuoden loppuun mennessä. Selvitys tehdään apurahajärjestelmässä.

Apurahan palautus

Ellei suunniteltu työskentelykausi tai kongressimatka toteudu tai jos saat rahoituksen samaan tarkoitukseen muualta, apuraha on palautettava Suomalaisen Konkordia-liiton tilille: Handelsbanken FI27 3131 1000 5936 51.

Kun palautat apurahaa, merkitse viestikenttään nimesi ja tieto siitä, onko kyseessä ammatillisen, työskentely- vai matka-apurahan palautus. Apurahan palauttamisesta on hyvä kertoa etukäteen myös rahastonhoitajalle ja sihteerille sähköpostitse osoitteilla sihteeri@konkordia-liitto.com.

Verotus ja sosiaaliturva

Suomalainen Konkordia-liitto noudattaa apurahojen maksamisessa tuloverolakia ja verottajan antamia ohjeita. Ilmoitamme maksamamme apurahat Verohallinnolle, jos henkilölle myönnetty apuraha on vähintään 1 000 euron suuruinen. Verottajalle annettavassa ilmoituksessa mainitaan apurahansaajan nimi, henkilötunnus, apurahan käyttötarkoitus ja maksettu määrä.

Tarkempia tietoja apurahojen verotuksesta: www.vero.fi. Verohallinnon sivuilta selviää muun muassa, mihin summaan asti apurahat ovat verotonta tuloa.

Työskentelyapuraha ja sosiaaliturva

Suomalainen Konkordia-liitto toimittaa ilmoituksen kaikista vähintään 6 000 euron suuruisista apurahoista Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela).

Suomalaisen Konkordia-liiton myöntämä täysimääräinen eli 10 000 euron tutkimusapuraha on tarkoitettu vähintään viiden kuukauden työskentelyyn. Kolmen kuukauden apurahakausi ei lyhytkestoisuutensa vuoksi välttämättä edellytä MYEL vakuutuksen järjestämistä Melan kautta. Kehotamme kuitenkin apurahansaajia huolehtimaan sosiaaliturvastaan ja tutustumaan lakisääteiseen vakuutusvelvollisuuteen.

Lisätietoja saa Melan sivuilta: www.mela.fi.

Suomalaisen Konkordia-liiton apurahojen hakuaika on kerran vuodessa, 2. - 31. tammikuuta. Apurahoja myönnetään ammattiopiskelijoille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten. Apurahapäätökset julkaistaan huhtikuun puolivälin jälkeen.